در این روش از تبلیغات میتوان کلیپ،گیف،یا بنر خود را حداکثر در 15 ثانیه تدوین کرد و با توجه به نوع محصول در پیجهای مرتبط پر بازدید به نمایش گذاشته و با استفاده از امکان لینکدار کردن استوریها میتوان بازدید کنندگان و علاقه مندان به محصول را مستقیما به سایت خود،بخش فروش،و یا حتی شماره تماس خود متصل نمود

روش استوری در تبلیغات در اینستاگرام از راهکارهای موفق در تمامی مراحل بوده است. 

توضیحات شفاهی
لیست تبلیغات استوری اینستاگرام

30 هزار بازدید بازدید

180000تومان

تبلیغات در پیجهای پر پازدید

جامع آماری پویا

اراِِئه گزارش عملکرد در پایان تبلیغات

تایین بازار هدف مناسب

ثبت سفارش

50 هزار بازدید بازدید

290000تومان

تبلیغات در پیجهای پر پازدید

جامع آماری پویا

اراِِئه گزارش عملکرد در پایان تبلیغات

تایین بازار هدف مناسب

ثبت سفارش

100 هزار بازدید بازدید

550000تومان

تبلیغات در پیجهای پر پازدید

جامع آماری پویا

اراِِئه گزارش عملکرد در پایان تبلیغات

تایین بازار هدف مناسب

ثبت سفارش

200 هزار بازدید بازدید

1100000تومان

تبلیغات در پیجهای پر پازدید منتخب

جامع آماری فعال با ارتباط با هدف شما

اراِِئه گزارش عملکرد در پایان تبلیغات

تایین بازار هدف مناسب

ثبت سفارش

500 هزار بازدید بازدید

2750000تومان

تبلیغات در پیجهای پر پازدید منتخب

جامع آماری فعال با ارتباط با هدف شما

اراِِئه گزارش عملکرد در پایان تبلیغات

تایین بازار هدف مناسب

ثبت سفارش

یک میلیون بازدید بازدید

5000000تومان

تبلیغات در پیجهای پر پازدید منتخب

جامع آماری فعال با ارتباط با هدف شما

ارائه گزارش عملکرد در پایان تبلیغات

تایین بازار هدف مناسب

ثبت سفارش