قوانین و ظوابط نیکادید


  • نیکادید بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسامی ایران فعالیت مینماید
  • تمامی تبلیغها در پیجها و صفحاتی پخش خواهد شد که در چهارچوب قوانین اساسی فعالیت مینمایند
  • انجام دادن موارد زیر باعث مسدود شدن حساب کاربری شما می شود
  • - سعی در تحریک کردن(شعار یا متن دروغ) اعضاءِ خود برای کلیک کردن بر روی تبلیغ .
  • - نمایش تبلیغ در کانال های دیگر, تبلیغ فقط باید در کانالی که از بوت درخواست تبلیغ کرده نمایش داده شود